top of page

REGULAMIN

Regulamin Sklepu Internetowego – www.respir.it

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA OGÓLNE WARUNKI, SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I SPRZEDAŻY PROWADZONEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.RESPIR.IT. SKLEP PROWADZI SPÓŁKA RESPIRIT SP. Z O.O. WPISANA DO KRS POD ADRESEM UL. PUŁAWSKA 12/3, 02-566 WARSZAWA, NIP: 5213982030, REGON: 522946701 ; ZWANY DALEJ SPRZEDAWCĄ.

 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ ODBYWA SIĘ POPRZEZ:

  1. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: HELLO@RESPIRI.IT;

  2. FORMULARZ KONTAKTOWY DOSTĘPNY NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO.

 3. NINIEJSZY REGULAMIN JEST NIEPRZERWANIE DOSTĘPNY W WITRYNIE INTERNETOWEJ WWW.RESPIR.IT, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY JEGO POZYSKANIE, ODTWARZANIE I UTRWALANIE JEGO TREŚCI POPRZEZ WYDRUKOWANIE LUB ZAPISANIE NA NOŚNIKU W KAŻDEJ CHWILI.

 4. SPRZEDAWCA INFORMUJE, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z ZAGROŻENIEM PO STRONIE KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA SIECI INTERNET, POLEGAJĄCYM NA MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO KLIENTA SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA ORAZ POZYSKANIA I MODYFIKACJI JEGO DANYCH PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE. BY UNIKNĄĆ RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ W/W KLIENT POWINIEN STOSOWAĆ WŁAŚCIWE ŚRODKI TECHNICZNE, KTÓRE ZMINIMALIZUJĄ ICH WYSTĄPIENIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI PROGRAMY ANTYWIRUSOWE I ZAPORĘ SIECIOWĄ TYPU FIREWALL.

 

II. DEFINICJE

UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ:

 1. DNI ROBOCZE – SĄ TO DNI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY;

 2. KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, KTÓRA POSIADA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE BĘDĄCĄ OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZEPISY SZCZEGÓLNE PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, KTÓRA DOKONUJE ZAMÓWIENIA W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO LUB KORZYSTA Z INNYCH USŁUG DOSTĘPNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM;

 3. KODEKS CYWILNY – USTAWA Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. (DZ. U. NR 16, POZ. 93 ZE ZM.);

 4. KONSUMENT – KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[1] KODEKSU CYWILNEGO;

 5. PRZEDSIĘBIORCA – KLIENT BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCĄ W ROZUMIENIU ART. 43[1] KODEKSU CYWILNEGO;

 6. REGULAMIN – NINIEJSZY DOKUMENT;

 7. TOWAR – PRODUKT PREZENTOWANY W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓREGO OPIS JEST DOSTĘPNY PRZY KAŻDYM Z PREZENTOWANYCH PRODUKTÓW;

 8. UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO, ZAWARTA POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM;

 9. USŁUGI – USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ NA RZECZ KLIENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 ROKU O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ.U. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.);

 10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – USTAWA Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ. U. 2014, NR 827);

 11. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – USTAWA Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.);

 12. ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, OKREŚLAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJ I LICZBĘ TOWARU.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO JEST MOŻLIWE POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA PRZEZ SYSTEM TELEINFORMATYCZNY, Z KTÓREGO KORZYSTA KLIENT, NASTĘPUJĄCYCH MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH:

  1. KOMPUTER LUB URZĄDZENIE MOBILNE Z DOSTĘPEM DO INTERNETU,

  2. DOSTĘP DO POCZTY ELEKTRONICZNEJ,

  3. PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA INTERNET EXPLORER W WERSJI 11 LUB NOWSZEJ, FIREFOX W WERSJI 28.0 LUB NOWSZEJ, CHROME W WERSJI 32 LUB NOWSZEJ, OPERA W WERSJI 12.17 LUB NOWSZEJ, SAFARI W WERSJI 1.1. LUB NOWSZEJ,

  4. WŁĄCZENIE W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ COOKIES ORAZ JAVASCRIPT.

 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO OZNACZA KAŻDĄ CZYNNOŚĆ KLIENTA, KTÓRA PROWADZI DO ZAPOZNANIA SIĘ PRZEZ NIEGO Z TREŚCIAMI ZAWARTYMI W SKLEPIE.

 2. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

  1. NIEDOSTARCZANIA I NIEPRZEKAZYWANIA TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, NP. TREŚCI PROPAGUJĄCYCH PRZEMOC, ZNIESŁAWIAJĄCYCH LUB NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE I INNE PRAWA OSÓB TRZECICH,

  2. KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB NIEZAKŁÓCAJĄCY JEGO FUNKCJONOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UŻYCIE OKREŚLONEGO OPROGRAMOWANIA LUB URZĄDZEŃ,

  3. NIEPODEJMOWANIA DZIAŁAŃ TAKICH JAK: ROZSYŁANIE LUB UMIESZCZANIE W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO NIEZAMÓWIONEJ INFORMACJI HANDLOWEJ (SPAM),

  4. KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB NIEUCIĄŻLIWY DLA INNYCH KLIENTÓW ORAZ DLA SPRZEDAWCY,

  5. KORZYSTANIA Z WSZELKICH TREŚCI ZAMIESZCZONYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO JEDYNIE W ZAKRESIE WŁASNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO,

  6. KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB ZGODNY Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRAWA, POSTANOWIENIAMI REGULAMINU, A TAKŻE Z OGÓLNYMI ZASADAMI KORZYSTANIA Z SIECI INTERNET.

 

IV. USŁUGI

 1. SPRZEDAWCA UMOŻLIWIA ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO KORZYSTANIE Z BEZPŁATNYCH USŁUG, KTÓRE SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU.

 2. KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO WIADOMOŚCI DO SPRZEDAWCY. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UDOSTĘPNIANIU INTERAKTYWNEGO FORMULARZA UMOŻLIWIAJĄCEGO KLIENTOM KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ JEST ZAWIERANA NA CZAS OZNACZONY I ULEGA ROZWIĄZANIU Z CHWILĄ WYSŁANIA WIADOMOŚCI PRZEZ KLIENTA.

 3. KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZCZANIA W SKLEPIE INTERNETOWYM INDYWIDUALNYCH I SUBIEKTYWNYCH WYPOWIEDZI ODNOSZĄCYCH SIĘ M.IN. DO TOWARU CZY PRZEBIEGU TRANSAKCJI. KLIENT DODAJĄC WYPOWIEDZI OŚWIADCZA, ŻE POSIADA WSZELKIE PRAWA DO TYCH TREŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE, PRAWA POKREWNE ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ZAMIESZCZANIU OPINII O TOWARACH W SKLEPIE INTERNETOWYM ZAWIERANA JEST NA CZAS OZNACZONY I ULEGA ROZWIĄZANIU Z CHWILĄ DODANIA OPINII.

 4. WYPOWIEDZI POWINNY BYĆ ZREDAGOWANE W SPOSÓB PRZEJRZYSTY I ZROZUMIAŁY, NADTO NIE MOGĄ NARUSZAĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA W TYM PRAW PODMIOTÓW TRZECICH – W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MOGĄ MIEĆ CHARAKTERU ZNIESŁAWIAJĄCEGO, NARUSZAĆ DÓBR OSOBISTYCH LUB STANOWIĆ CZYNU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. ZAMIESZCZONE WYPOWIEDZI SĄ ROZPOWSZECHNIANE NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO.

 5. POPRZEZ ZAMIESZCZENIE WYPOWIEDZI KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA NIEODPŁATNE KORZYSTANIE Z TEJ WYPOWIEDZI ORAZ JEJ PUBLIKOWANIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ, A TAKŻE DOKONYWANIE OPRACOWAŃ UTWORÓW W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 1994 NR 24 POZ. 83).

 6. SPRZEDAWCA MA PRAWO DO ORGANIZOWANIA OKAZJONALNYCH KONKURSÓW I PROMOCJI, KTÓRYCH WARUNKI KAŻDORAZOWO ZOSTANĄ PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU. PROMOCJE W SKLEPIE INTERNETOWYM NIE PODLEGAJĄ ŁĄCZENIU, O ILE REGULAMIN DANEJ PROMOCJI NIE STANOWI INACZEJ.

 7. W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ KLIENTA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, SPRZEDAWCA PO UPRZEDNIM BEZSKUTECZNYM WEZWANIU DO ZAPRZESTANIA LUB USUNIĘCIA NARUSZEŃ, Z WYZNACZENIEM STOSOWNEGO TERMINU, MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZACHOWANIEM 14-DNIOWEGO TERMINU WYPOWIEDZENIA.

 

V. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. INFORMACJE O TOWARACH PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU, W SZCZEGÓLNOŚCI ICH OPISY, PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE ORAZ CENY, STANOWIĄ ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY, W ROZUMIENIU ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO.

 2. WSZYSTKIE TOWARY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM SĄ FABRYCZNIE NOWE I ZOSTAŁY LEGALNIE WPROWADZONE NA RYNEK POLSKI.

 3. WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA JEST POSIADANIE AKTYWNEGO KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

 4. W PRZYPADKU SKŁADANIA ZAMÓWIENIA POPRZEZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO, ZAMÓWIENIE ZOSTAJE ZŁOŻONE SPRZEDAWCY PRZEZ KLIENTA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I STANOWI OFERTĘ ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. OFERTA ZŁOŻONA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ WIĄŻE KLIENTA, JEŻELI NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ SPRZEDAWCA PRZEŚLE POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRE STANOWI OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY O PRZYJĘCIU OFERTY KLIENTA I Z CHWILĄ JEJ OTRZYMANIA PRZEZ KLIENTA ZAWARTA ZOSTAJE UMOWA SPRZEDAŻY.

 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU, POPRZEZ PRZESŁANIE WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNEJ LUB POPRZEZ PRZESŁANIE WIADOMOŚCI ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO NASTĘPUJE W DNIACH ROBOCZYCH ORAZ GODZINACH WSKAZANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO. W TYM CELU KLIENT POWINIEN:

  1. PODAĆ PODCZAS ROZMOWY TELEFONICZNEJ, W TREŚCI WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNEJ LUB W TREŚCI WIADOMOŚCI WYSŁANEJ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO, KIEROWANEJ DO SPRZEDAWCY NAZWĘ TOWARU SPOŚRÓD TOWARÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU I JEGO ILOŚĆ,

  2. WSKAZAĆ SPOSÓB DOSTAWY I FORMĘ PŁATNOŚCI SPOŚRÓD SPOSOBÓW DOSTAWY I PŁATNOŚCI PODANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU,

  3. PODAĆ DANE POTRZEBNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI: IMIĘ I NAZWISKO, MIEJSCE ZAMIESZKANIA ORAZ ADRES E-MAIL.

 1. INFORMACJA NA TEMAT CAŁKOWITEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYM MOWA W PKT POWYŻEJ, PODAWANA JEST KAŻDORAZOWO PRZEZ SPRZEDAWCĘ USTNIE PO SKOMPLETOWANIU CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA LUB POPRZEZ POINFORMOWANIE W DRODZE WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJĄ, ŻE ZAWARCIE PRZEZ KLIENTA UMOWY SPRZEDAŻY POCIĄGA ZA SOBĄ OBOWIĄZEK ZAPŁATY ZA ZAMÓWIONY TOWAR, Z TĄ CHWILĄ ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA SPRZEDAŻY.

 2. W PRZYPADKU KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM, SPRZEDAWCA KAŻDORAZOWO PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU, POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB FORMULARZA KONTAKTOWEGO PRZESYŁA KLIENTOWI POTWIERDZENIE WARUNKÓW ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA.

 3. UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA Z CHWILĄ PRZESŁANIA PRZEZ KLIENTA, BĘDĄCEGO KONSUMENTEM (W ODPOWIEDZI NA POTWIERDZENIE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZESŁANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ) WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNEJ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ SPRZEDAWCY, W KTÓREJ KLIENT: AKCEPTUJE TREŚĆ PRZESŁANEGO ZAMÓWIENIA I WYRAŻA ZGODĘ NA JEGO REALIZACJĘ ORAZ AKCEPTUJE TREŚĆ REGULAMINU I POTWIERDZA ZAPOZNANIE SIĘ Z POUCZENIEM O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

 4. PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY, SPRZEDAWCA POTWIERDZA KLIENTOWI JEJ WARUNKI, PRZESYŁAJĄC JE NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ KLIENTA LUB PISEMNIE NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES.

 5. UMOWA SPRZEDAŻY ZAWIERANA JEST W JĘZYKU POLSKIM, O TREŚCI ZGODNEJ Z REGULAMINEM.

 

VI. DOSTAWA

 1. DOSTAWA TOWARÓW JEST OGRANICZONA DO TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ JEST REALIZOWANA NA ADRES WSKAZANY PRZEZ KLIENTA W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

 2. DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM FIRMY KURIERSKIEJ.

 3. SPRZEDAWCA NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU W OPISIE TOWARU INFORMUJE KLIENTA O LICZBIE DNI ROBOCZYCH POTRZEBNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA I JEGO DOSTAWY, A TAKŻE O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA DOSTAWĘ TOWARU.

 4. TERMIN DOSTAWY I REALIZACJI ZAMÓWIENIA LICZONY JEST W DNIACH ROBOCZYCH ZGODNIE Z PKT. VII PPKT. 2.

 5. SPRZEDAWCA DOSTARCZA KLIENTOWI DOWÓD ZAKUPU.

 6. JEŻELI DLA TOWARÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM PRZEWIDZIANO RÓŻNY OKRES REALIZACJI, DLA CAŁEGO ZAMÓWIENIA OBOWIĄZUJE OKRES NAJDŁUŻSZY SPOŚRÓD PRZEWIDZIANYCH.

 

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. CENY TOWARÓW PODAWANE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE SKŁADNIKI, W TYM PODATEK VAT, CŁA ORAZ INNE OPŁATY.

 2. KLIENT MOŻE WYBRAĆ NASTĘPUJĄCE METODY PŁATNOŚCI:

  1. PRZELEW BANKOWY NA RACHUNEK BANKOWY SPRZEDAWCY (W TYM PRZYPADKU REALIZACJA ZAMÓWIENIA ROZPOCZĘTA ZOSTANIE PO PRZESŁANIU KLIENTOWI PRZEZ SPRZEDAWCĘ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA, ZAŚ WYSYŁKA DOKONANA ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE PO WPŁYNIĘCIU ŚRODKÓW NA RACHUNEK BANKOWY SPRZEDAWCY I SKOMPLETOWANIU ZAMÓWIENIA);

  2. GOTÓWKĄ ZA POBRANIEM, PŁATNOŚĆ DOSTAWCY PRZY DOKONYWANIU DOSTAWY (W TYM PRZYPADKU REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEGO WYSYŁKA ZOSTANIE ROZPOCZĘTA PO PRZESŁANIU KLIENTOWI PRZEZ SPRZEDAWCĘ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA I SKOMPLETOWANIU ZAMÓWIENIA);

  3. PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA (W TYM PRZYPADKU REALIZACJA ZAMÓWIENIA ROZPOCZĘTA ZOSTANIE PO PRZESŁANIU KLIENTOWI PRZEZ SPRZEDAWCĘ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA ORAZ PO OTRZYMANIU PRZEZ SPRZEDAWCĘ INFORMACJI Z SYSTEMU AGENTA ROZLICZENIOWEGO O DOKONANIU PŁATNOŚCI PRZEZ KLIENTA, ZAŚ WYSYŁKA DOKONANA ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE PO SKOMPLETOWANIU ZAMÓWIENIA).

 1. SPRZEDAWCA NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU INFORMUJE KLIENTA O TERMINIE W JAKIM JEST ON ZOBOWIĄZANY DOKONAĆ PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE. W PRZYPADKU BRAKU PŁATNOŚCI PRZEZ KLIENTA W TERMINIE, O KTÓRYM MO