top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO RESPIR.IT

WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 28.08.2022 

 

Czym jest Polityka Prywatności?

CHCIELIBYŚMY ZAPOZNAĆ CIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ABY DAĆ CI PEŁNĄ WIEDZĘ I KOMFORT W KORZYSTANIU Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

PONIEWAŻ SAMI DZIAŁAMY W BRANŻY INTERNETOWEJ, WIEMY JAK WAŻNA JEST OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH. DLATEGO DOKŁADAMY SZCZEGÓLNYCH STARAŃ, ABY CHRONIĆ TWOJĄ PRYWATNOŚĆ I INFORMACJE, KTÓRE NAM PRZEKAZUJESZ.

STARANNIE DOBIERAMY I STOSUJEMY ODPOWIEDNIE ŚRODKI TECHNICZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI TE O CHARAKTERZE PROGRAMISTYCZNYM I ORGANIZACYJNYM, ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. NASZA STRONA UŻYWA SZYFROWANEJ TRANSMISJI DANYCH (SSL), CO ZAPEWNIA OCHRONĘ IDENTYFIKUJĄCYCH CIĘ DANYCH.

 

W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ZNAJDZIESZ WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ODNOŚNIE PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

PROSIMY CIĘ O JEJ PRZECZYTANIE I OBIECUJEMY, ŻE NIE ZAJMIE CI TO WIĘCEJ NIŻ KILKA MINUT.

 

Kto jest administratorem strony internetowej www.respir.it?

ADMINISTRATOREM STRONY INTERNETOWEJ WWW.RESPIR.IT JEST SPÓŁKA RESPIRIT SP. Z O.O. WPISANA DO KRS POD ADRESEM UL. PUŁAWSKA 12/3, 02-566 WARSZAWA,  NIP 5213982030 (CZYLI: MY).

Dane osobowe

 

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS ZBIERANE I PRZETWARZANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z 27.04.2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU  TAKICH  DANYCH  ORAZ  UCHYLENIA  DYREKTYWY  95/46/WE  (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ.URZ. UE L 119, S. 1), ZWANEGO POWSZECHNIE: RODO. W ZAKRESIE NIEUREGULOWANYM PRZEZ RODO PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST REGULOWANE PRZEZ USTAWĘ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 10 MAJA 2018 R.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST:

 

RESPIRIT SP Z O.O.

PUŁAWSKA 12/3

02-566 WARSZAWA

E-MAIL:  HELLO@RESPIR.IT

 

W SPRAWIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI ZA POMOCĄ:

– POCZTY ELEKTRONICZNEJ: HELLO@RESPIR.IT

– POCZTY TRADYCYJNEJ: RESPIRIT SP Z O.O., PUŁAWSKA 12/3, 02-566 WARSZAWA

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ OFERUJEMY CI WIELE RÓŻNYCH USŁUG, DLA KTÓRYCH CELÓW PRZETWARZAMY RÓŻNE DANE OSOBOWE, W OPARCIU O RÓŻNE PODSTAWY PRAWNE.

Cel: Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży towarów

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr NIP, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

CEL: FORMULARZA KONTAKTOWEGO.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na odpowiedzi na Twoją wiadomość

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Pana/Pani dane się zdezaktualizowały

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

analiza ruchu na stronie Sklepu Internetowego

adres IP, lokalizacja, informacje zapisane w plikach cookie

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.

CEL: PRZETWARZANIE W CELU REALIZACJI

PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA POLEGAJĄCEGO NA ANALIZIE RUCHU KLIENTÓW NA STRONIE SKLEPU.

przez 26 miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing

imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, informacje zapisane w plikach cookie, lokalizacja, historia zamówień

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.

CEL: PRZETWARZANIE W CELU REALIZACJI

PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA POLEGAJĄCEGO NA MARKETINGU BEZPOŚREDNIM USŁUG WŁASNYCH, W TYM REMARKETINGU

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Pana/Pani dane się zdezaktualizowały

Dobrowolność podania danych osobowych

PODANIE PRZEZ CIEBIE WYMAGANYCH DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE ALE STANOWI WARUNEK ŚWIADCZENIA PRZEZ NAS USŁUG NA TWOJĄ RZECZ (NP. ZAŁOŻENIA KONTA).

 

Odbiorcy danych osobowych

AKTUALNĄ LISTĘ PODMIOTÓW, KTÓRYM UJAWNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE MOŻESZ ZNALEŹĆ TUTAJ

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

KORZYSTAMY Z NARZĘDZI, ZA POMOCĄ KTÓRYCH KIERUJEMY DO CIEBIE REKLAMY SPERSONALIZOWANE. NA PODSTAWIE PODJĘTYCH PRZEZ CIEBIE DZIAŁAŃ W SKLEPIE, W SZCZEGÓLNOŚCI WYBORU OGLĄDANYCH TREŚCI I CZASU POZOSTAWANIA NA PODSTRONACH SKLEPU, DOSTOSOWUJEMY I WYŚWIETLAMY TOBIE DOPASOWANE DO CIEBIE TREŚCI MARKETINGOWE. DZIĘKI TAKIEMU PROFILOWANIU MOŻEMY KIEROWAĆ PRZEKAZ MARKETINGOWY BARDZIEJ POŻĄDANY PRZEZ CIEBIE, CO STANOWI KORZYŚĆ ZARÓWNO DLA NAS JAK I DLA CIEBIE, PONIEWAŻ W TEN SPOSÓB OGRANICZAMY PRZEKAZ MARKETINGOWY DOTYCZĄCY TOWARÓW I USŁUG, KTÓRE NIE LEŻĄ W OBSZARZE TWOICH ZAINTERESOWAŃ.

 

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

FACEBOOK INC. FIGURUJE W WYKAZIE PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE TARCZY PRYWATNOŚCI (LINK:HTTPS://WWW.PRIVACYSHIELD.GOV/PARTICIPANT?ID=A2ZT0000000GNYWAAC&STATUS=ACTIVE), W ZWIĄZKU Z CZYM OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH JEST ADEKWATNA W STOSUNKU DO REGULACJI OBOWIĄZUJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ, ZGODNIE Z DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2016/1250 Z DNIA 12 LIPCA 2016 R. W SPRAWIE ADEKWATNOŚCI OCHRONY ZAPEWNIANEJ PRZEZ TARCZĘ PRYWATNOŚCI UE-USA (LINK: HTTPS://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/PL/TXT/HTML/?URI=CELEX:32016D1250&FROM=EN).

W CELU KORZYSTANIA Z NARZĘDZI GOOGLE, SŁUŻĄCYCH DO TWORZENIA STATYSTYK, OKREŚLANIA PROFILU KLIENTA ORAZ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH I REMARKETINGOWYCH, TWOJE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH, GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ SERWERY GOOGLE.
GOOGLE LLC FIGURUJE W WYKAZIE PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE TARCZY PRYWATNOŚCI (LINK:HTTPS://WWW.PRIVACYSHIELD.GOV/PARTICIPANT?ID=A2ZT000000001L5AAI&STATUS=ACTIVE), W ZWIĄZKU Z CZYM OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH JEST ADEKWATNA W STOSUNKU DO REGULACJI OBOWIĄZUJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ, ZGODNIE Z DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2016/1250 Z DNIA 12 LIPCA 2016 R. W SPRAWIE ADEKWATNOŚCI OCHRONY ZAPEWNIANEJ PRZEZ TARCZĘ PRYWATNOŚCI UE-USA (LINK: HTTPS://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/PL/TXT/HTML/?URI=CELEX:32016D1250&FROM=EN).

 

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

NA PODSTAWIE RODO MASZ PRAWO DO:

 • ŻĄDANIA DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 • ŻĄDANIA SPROSTOWANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 • ŻĄDANIA USUNIĘCIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 • ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • ŻĄDANIA PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH

W RAZIE ZGŁOSZENIA NAM KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH POWYŻSZEJ ŻĄDAŃ BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI – A W KAŻDYM RAZIE W TERMINIE MIESIĄCA OD OTRZYMANIA ŻĄDANIA – UDZIELIMY CI INFORMACJI O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZONYM PRZEZ CIEBIE ŻĄDANIEM.

W RAZIE POTRZEBY MOŻEMY WYDŁUŻYĆ TERMIN MIESIĘCZNY O KOLEJNE DWA MIESIĄCE Z UWAGI NA SKOMPLIKOWANY CHARAKTER ŻĄDANIA LUB LICZBĘ ŻĄDAŃ.

W KAŻDYM WYPADKU POINFORMUJEMY CIEBIE W TERMINIE MIESIĄCA OD OTRZYMANIA ŻĄDANIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU I PODAMY TOBIE PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH (ART. 15 RODO)

MASZ PRAWO UZYSKANIA INFORMACJI CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE.

JEŻELI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE MASZ PRAWO DO:

 • DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH,

 • UZYSKANIA INFORMACJI O CELACH PRZETWARZANIA, KATEGORIACH PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, O ODBIORCACH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW TYCH DANYCH, PLANOWANYM OKRESIE PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH LUB O KRYTERIACH USTALANIA TEGO OKRESU, O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH CI NA MOCY RODO ORAZ O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, O ŹRÓDLE TYCH DANYCH, O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU ORAZ O ZABEZPIECZENIACH STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANIEM TYCH DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ;

 • UZYSKANIA KOPII SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

JEŚLI CHCESZ ZAŻĄDAĆ DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZGŁOŚ SWOJE ŻĄDANIE NA ADRES: HELLO@RESPIR.IT.

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 16 RODO)

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ NIEPRAWIDŁOWE MASZ PRAWO ŻĄDANIA OD NAS NIEZWŁOCZNEGO SPROSTOWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH. MASZ TEŻ PRAWO DO ŻĄDANIA UZUPEŁNIENIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

JEŚLI CHCESZ ZAŻĄDAĆ SPROSTOWANIA LUB UZUPEŁNIENIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZGŁOŚ SWOJE ŻĄDANIE NA ADRES: HELLO@RESPIR.IT

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH, TZW. “PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM” (ART. 17 RODO)

MASZ PRAWO ŻĄDANIA USUNIĘCIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, GDY:

 • TWOJE DANE OSOBOWE PRZESTAŁY BYĆ NIEZBĘDNE DO CELÓW, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY ZEBRANE LUB W INNY SPOSÓB PRZETWARZANE;

 • WYCOFAŁEŚ OKREŚLONĄ ZGODĘ, W ZAKRESIE W JAKIM DANE OSOBOWE BYŁY PRZETWARZANE W OPARCIU O TWOJĄ ZGODĘ;

 • TWOJE DANE OSOBOWE BYŁY PRZETWARZANE NIEZGODNIE Z PRAWEM;

 • WNIOSŁEŚ/WNIOSŁAŚ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, W TYM PROFILOWANIA, W ZAKRESIE W JAKIM PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST ZWIĄZANE Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM;

 • WNIOSŁEŚ/WNIOSŁAŚ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM NIEZBĘDNYM DLA WYKONANIA ZADANIA REALIZOWANEGO W INTERESIE PUBLICZNYM LUB PRZETWARZANIA NIEZBĘDNEGO DLA CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ NAS LUB STRONĘ TRZECIĄ.

POMIMO ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE DALEJ W CELU USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ O CZYM ZOSTANIESZ POINFORMOWANY/POINFORMOWANA.

JEŚLI CHCESZ ZAŻĄDAĆ USUNIĘCIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ZGŁOŚ SWOJE ŻĄDANIE NA ADRES: HELLO@RESPIR.IT

PRAWO DO ZGŁOSZENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZA